Oluline info töötamiseks elamisloa taotlejale
01.12.2021

Eesti Töötukassa loaga ning palgakriteeriumit täites

Elamisluba töötamiseks saate taotleda Eesti Töötukassa loaga ning palgakriteeriumit täites, kui:

 • töökohta ei ole võimalik täita töökohale esitatavatele kvalifikatsiooni- ja kutsenõuetele vastava Eesti kodaniku, Euroopa Liidu kodaniku ega Eestis elamisloa alusel elava välismaalasega ning töökoha täitmine välismaalasega on põhjendatud tööturu olukorda arvestades ning Eesti Töötukassa andmetele tuginedes;
 • Teil on töökoha täitmiseks nõutav kvalifikatsioon, haridus, tervis, töökogemus ning vajalikud erialaoskused ja teadmised.


Teie tööleasumiseks peab eelnevalt andma Eesti Töötukassa loa, mis kehtib 6 kuud selle andmisest alates.

Teie töötasu peab võimaldama Teie äraelamise Eestis. Tööandja on kohustatud maksma Teile tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palgaga.

Töötamiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamisel ei ole vaja esitada Eesti Töötukassa luba.


Eesti Töötukassa loata ning palgakriteeriumit täitmata

Elamisluba töötamiseks saate taotleda Eesti Töötukassa loata ning palgakriteeriumit täitmata, kui:

 • olete vaimulik, nunn või munk (PPA kooskõlastab tööandja kutse Siseministeeriumiga);
 • Teil on Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba;
 • olete Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik;
 • Teil on välislepingust tulenev õigus töötada Eestis ilma tööloata ilma selleks eraldi luba omamata;
 • taotlete elamisluba töötamiseks õpetaja või õppejõuna Eesti õppeasutuses;
 • taotlete elamisluba töötamiseks etendusasutuses loomingulise töötajana;
 • taotlete elamisluba erialaseks tegevuseks sportlasena, treenerina, spordikohtunikuna või sporditöötajana;
 • olete lähetatud töötaja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse tähenduses. Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse uus redaktsioon jõustus 17.12.2016, mille kohaselt saab lähetaja olla vaid EL liikmesriigist, Norrast, Islandist, Liechtensteinist või Šveitsist;
 • taotlete elamisluba töötamiseks Eestis registreeritud avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil;
 • olete omandanud Eestis bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes kõrghariduse;
 • taotlete elamisluba töötamiseks iduettevõttes.


Ettevõte peab Eestis registreeritud olema ja elamisloa andmine vastama tähtajalise elamisloa töötamiseks andmise eesmärgile. Välismaalane, kes taotleb elamisluba sellel alusel on vabastatud Eesti Töötukassa loa ning palgakriteeriumi täitmise nõudest (st fikseeritud töötasumäärast). Välismaalase töötasu peab võimaldama tema toimetuleku Eestis.

 

Euroopa Liidu (EL) sinise kaardi alusel

EL sinine kaart on elamisluba töötamiseks, mis antakse välismaalasele Eestis elamiseks ja töötamiseks kõrget kvalifikatsiooni nõudval ameti- või töökohal.

Kõrgem kutsekvalifikatsioon, mis on nõutav EL sinise kaardi taotlemiseks, on kvalifikatsioon, mille omandamiseks ettenähtud nominaalne õppeaeg on vähemalt kolm aastat ja mida tõendab kõrgharidust kinnitav dokument, või vähemalt viieaastane erialase töö kogemus.

Kõrget kvalifikatsiooni nõudev töö on töö, mille tegemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi tõendab kõrgem kutsekvalifikatsioon.

Kõrgemat kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide hindamine tööle asumiseks:

 • reguleeritud ametikohal – koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium vastavalt välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusele;
 • reguleerimata ametikohal või kutsealal – hindab Sihtasutuse Archimedes struktuurüksus Eesti ENIC/NARIC Keskus (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus).


Välismaalase poolt EL sinise kaardi taotlusele lisatud töökogemust kinnitavaid dokumente, mis on vajalikud kõrgema kutsekvalifikatsiooni tõendamiseks, hindab Politsei- ja Piirivalveamet.

Välismaalase kvalifikatsiooni vastavust nõuetele hinnatakse enne, kui välismaalane esitab EL sinise kaardi taotluse.

EL sinise kaardi võib anda välismaalasele töötamiseks üksnes sellisel töökohal, millel töötamiseks on nõutav kõrgem kutsekvalifikatsioon.

Tööandja peab sõlmima enne elamisloa taotluse esitamist välismaalasega vähemalt üheaastase kehtivusajaga töölepingu või tegema tööpakkumise, millega väljendab tahet olla sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud ja kohustub välismaalase vähemalt üheks aastaks tööle võtma kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvale sõlmitud lepingus või tehtud tööpakkumises kindlaks määratud töökohale.
Tööandja on kohustatud maksma EL sinise kaardi kehtivusajal välismaalasele tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise brutokuupalga ja koefitsiendi 1,5 korrutisega.
Tööandja on kohustatud maksma EL sinise kaardi kehtivusajal välismaalasele tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise brutokuupalga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega, järgmistel juhtudel:

 • töötamine tippjuhina või keskastmejuhina;
 • töötamine loodus- või tehnikateaduse tippspetsialistina;
 • töötamine tervishoiu tippspetsialistina;
 • töötamine pedagoogikaspetsialistina;
 • töötamine äri- või haldusspetsialistina;
 • töötamine info- või kommunikatsioonispetsialistina või
 • töötamine õigus-, kultuuri- või sotsiaalvaldkonna spetsialistina.


Kui välismaalane elab Eestis EL sinise kaardi alusel ja soovib EL sinise kaardi kehtivusaja kahe esimese aasta jooksul lõpetada töötamise selle tööandja juures, kelle juurde tööle asumiseks talle EL sinine kaart anti, ning asuda tööle teise tööandja juurde, vajab teine tööandja välismaalase tööle võtmiseks Eesti Töötukassa luba (v.a kui välismaalane on elanud Eestis EL sinise kaardi alusel vähemalt kaks aastat järjest ja tal on kehtiv EL sinine kaart, võib ta asuda tööle teise tööandja juurde, lõpetades töötamise senise tööandja juures, ilma Eesti Töötukassa loata).

Välismaalane võib EL sinise kaardi kehtivusajal olla töötu ühel korral kestusega kuni kolm kuud.

 

Teadus- või uurimustöö tegemiseks Eesti Töötukassa loata ning palgakriteeriumit täitmata

Tähtajaline elamisluba töötamiseks teadusliku tegevuse eesmärgil antakse, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus ja kui:

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus on vähemalt ühes valdkonnas positiivselt evalveeritud või
 • Õppeasutusel on kehtiv institutsionaalne akrediteering või
 • Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse põhitegevusala on teadus- või arendustöö ja
 • välismaalase ning teadus- ja arendusasutuse vahel on sõlmitud võõrustamisleping teadus- või uurimistöö tegemiseks.


Teadus- ja arendusasutusel tuleb sõlmida teadlasega võõrustamisleping, kui asutus on iseseisvalt kontrollinud, et välismaalasel on:

 • püsiv legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks;
 • kindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise samas ulatuses ravikindlustatud isikutega taotletava elamisloa kehtivusajal;
 • rahalised vahendid teadus- või arendustöö jaoks.


Võõrustamislepingus peavad sisalduma:

 • välismaalase nimi ja kvalifikatsioon;
 • võõrustava asutuse nimi, registrikood, kontaktisiku nimi ja ametikoht;
 • teadus- ja arendustöö kestus ja finantseerimise allikas.


Kui eelpool loetletud andmed sisalduvad välismaalase töölepingus, ei pea eraldi täiendavalt võõrustamislepingut sõlmima.

 

Tippspetsialistina töötamine

Tippspetsialistina töötamiseks võib tähtajalise elamisloa anda ilma Eesti Töötukassa loa nõuet täitmata, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus. Tippspetsialist on mis tahes valdkonnas erialast ettevalmistust omav välismaalane, kellele Eestis registreeritud tööandja kohustub maksma erialase töö eest tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise brutokuupalga ja koefitsiendi 2 korrutisega.

Tippspetsialistile võib elamisloa töötamiseks anda, kui äriühing, kuhu välismaalane tööle asub, on olnud Eestis registreeritud vähemalt 12 kuud ja täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • äriühingul on vähemalt 65 000 eurot kapitali omakapitali, mille eest on Eestis soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinaid või seadmeid või mille eest on tehtud investeering teise Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, millel on tegelik majandustegevus Eestis, või investeerimisfondide seaduse alusel loodud või asutatud investeerimisfondi;
 • äriühingu müügitulu on vähemalt 200 000 eurot aastas;
 • äriühingus töötavate isikute eest igakuiselt Eestis makstud sotsiaalmaks on vähemalt võrdne viiekordse Eesti aasta keskmise brutokuupalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga.


Eeltoodud nõuet, et äriühing peab olema Eestis registreeritud vähemalt 12 kuud, ei kohaldata, kui äriühingu emaettevõtja on tegutsenud vähemalt 12 kuud ja emaettevõtja käive aastas on vähemalt kümme miljonit eurot. Äriühing peab ühe aasta möödumisel elamisloa andmise päevast arvates täitma vähemalt ühe eelpool nimetatud tingimustest.

Tippspetsialistile võib elamisloa töötamiseks anda, kui äriühing, kuhu välismaalane tööle asub, on olnud Eestis registreeritud vähem kui 12 kuud ja alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, olles saanud investeeringu või laenu riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või toetuse mõnest riiklikust toetusmeetmest.

 

Iduettevõtte hindamine ja erisusesd

Iduettevõte – tegevust alustav ettevõte, mille eesmärk on sellise suure globaalse kasvupotentsiaaliga, innovaatilise ning korratava ärimudeli väljatöötamine ja käivitamine, mis aitab oluliselt kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule.

Iduettevõttes töötamiseks peab iduettevõte olema eelnevalt hinnatud ekspertkomisjoni poolt, välja arvatud juhul, kui kehtib erisus.

Iduettevõtteid hindab Siseministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon. Enne elamisloa taotlemist tuleb esitada taotlus ekspertkomisjonile iduettevõtte hindamiseks. Eksperdikomisjon annab arvamuse, kas tegemist on iduettevõttega, 10 tööpäeva jooksul pärast taotlejalt kõigi nõutud andmete ja tõendite saamist. Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded on kehtestatud siseministri määrusega.

Ekspertkomisjonile saab taotluse iduettevõtte hindamiseks esitada siin.

Erisused, kui ekspertkomisjoni hinnangut ei ole vaja:

 • Iduettevõte on nimetatud siseministri käskkirjas välismaalaste seaduse tingimustele vastava iduettevõttena.
 • Ekspertkomisjon on juba andnud hinnangu iduettevõttele viimase viie aasta jooksul. Politsei- ja Piirivalveamet võib menetluse käigus vajadusel siiski nõuda, et iduettevõte taotleks uut hinnangut ekspertkomisjonilt.

 

Ettevõtte sees üleviidud töötaja

Tähtajaline elamisluba ettevõtjasiseseks üleviimiseks on elamisluba töötamiseks, mis antakse välismaalasele, kes viiakse töötamise või praktika eesmärgil ettevõtjasiseselt üle Eestisse väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paiknevast äriühingust Euroopa Liidu liikmesriigis paikneva äriühinguga samasse kontserni kuuluvasse äriühingusse või äriühingu filiaali.

Välismaalane, kelle elukoht on väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki, esitab taotluse Eestisse ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisloa saamiseks juhul, kui Eestis kavandatud viibimisaeg on kõige pikem kogu Euroopa Liidus kavandatud ettevõtjasisesest üleviimise ajast.

Tähtajalise elamisloa ettevõtjasiseseks üleviimiseks võib anda, kui:

 • vastuvõttev üksus kuulub väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki asuva äriühinguga samasse kontserni või on äriühingu filiaal;
 • ettevõtjasiseselt üleviidud töötajal on väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paikneva äriühinguga tööleping, mille alusel kohustub vastuvõttev üksus isiku tööle võtma vastavalt töölepingus kindlaks määratud tingimustele;
 • välismaalane vastab spetsialist, juhtivtöötaja või praktikandile esitatud nõuetele.


Ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisluba on võimalik taotleda järgmiste tööde puhul:

 • spetsialist – kui tal on vastuvõtva üksuse tegevusvaldkondade, töövõtete või juhtimise alased eriteadmised ning vastav kvalifikatsioon ja ta on töötanud samas kontsernis või äriühingu filiaalis vähemalt 12 kuud järjest.
 • juhtivtöötaja - kui ta allub vastuvõtva üksuse juhatuse või nõukogu kontrollile ning juhib Eestis asutatud äriühingut, osakonda või selle allüksust ja ta on töötanud samas kontsernis või äriühingu filiaalis vähemalt 12 kuud järjest.
 • praktikant - kui ta omab akadeemilist kraadi ning praktika eesmärk on äritegevuse korralduse või meetoditega seotud väljaõppe saamine ja ta on töötanud samas kontsernis või äriühingu filiaalis vähemalt 6 kuud järjest.


Tähtajaline elamisluba ettevõtjasiseseks üleviimiseks antakse kokku kõige kauemaks:

 • töötamiseks praktikandina kuni üheks aastaks;
 • töötamiseks juhtivtöötajana või spetsialistina kuni kolmeks aastaks.

 

 

Renditöötajana töötamine

Tähtajalise elamisloa töötamiseks võib anda välismaalasele ka töötamiseks renditöötajana kasutajaettevõtja juures, kui Eestis registreeritud tööandja tegutseb renditöö vahendajana ning tööandjal on deposiidis vahendid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist.

Deposiidikonto peab olema avatud Eestis registreeritud krediidiasutuses ning deposiidis peab olema vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist kogu tähtajalise elamisloa kehtivusaja jooksul.

Välismaalane, kes on saanud elamisloa töötamiseks renditöötajana, võib asuda tööle elamisloas kindlaks määratud kasutajaettevõtja asemel teise kasutajaettevõtja juurde või ühekorraga nii elamisloas kindlaks määratud kasutajaettevõtja kui ka teise kasutajaettevõtja juurde, järgides töötamiseks antud elamisloas kindlaks määratud tingimusi.

 

 

Välisesindusse

Võtke välisesindusse kaasa taotlemiseks vajalikud dokumendid. Välisesinduses võetakse taotlejalt sõrmejäljed.


 

Välisriigi dokument

Taotlusankeedile lisatud välisriigis välja antud dokument peab olema tõlgitud eesti, inglise või vene keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Dokument peab olema kinnitatud apostille'ga (tunnistusega) või legaliseeritud v.a juhul kui see on välja antud riigis:

 • kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu: Leedu, Läti, Poola, Ukraina, Venemaa.
 • kes kuuluvad Viini 1976. aasta perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooni: Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaaria, Cabo Verde, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi;
 • kes kuuluvad Brüsseli 1987 konventsiooni ja kohaldavad Brüsseli konventsiooni ajutiselt: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Prantsusmaa, Taani.


Täiendavat infot leiate välisministeeriumi kodulehelt.

1. juulil 2012 jõustus Eesti ja Soome rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, mis lihtsustab oluliselt inimeste asjaajamist mõlemas riigis. Vastavalt lepingule tunnustatakse vastastikku rahvastikuregistri ingliskeelseid väljavõtteid ilma täiendava tunnistuse (apostille) ja tõlketa.

Kokkuleppes on täpsustatud dokumentide loetelu, mis vastastikku apostille'st vabastatakse. Eesti poolt on sellisteks dokumentideks ingliskeelsed rahvastikuregistri väljavõtted (sünni-, surma-, abielu-, nimemuutuse, lahutuse- ning abieluvõimetõend ja väljavõte valikandmetega). Soome poolt on need dokumendid rahvastikuregistri väljavõte (valikandmetega), kiriku tõend ja abieluvõimetõend.

Edaspidi on Eesti kodanikul ja Eestis elaval Soome kodanikul kõige soodsam taotleda kohalikust omavalitsusest Eesti rahvastikuregistri ingliskeelne vajalike andmetega väljavõte. Rahvastikuregistri väljavõte on tasuta. Konkreetse sündmuse tõendamiseks on soovi korral võimalik võtta maavalitsuses vastava sündmuse ingliskeelne tõend, mille väljastamise eest on ette nähtud riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele (sünni-, surma-, abielu-, ja lahutusetõendi puhul 3,19 eurot, abieluvõimetõendi puhul 1,59 eurot ja nime muutmise otsuse väljavõtte puhul 3,19 eurot).

Nimetatud kokkulepe ei puuduta perekonnaseisudokumente, mis on väljastatud enne 2010. aasta 1. juulit ning eesti- ja soomekeelseid väljavõtteid.

Lepingu teksti leiab Riigi Teatajast.Posti teel

Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile:

ELAMISLOA PIKENDAMISE TAOTLUS
Politsei- ja Piirvalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn

Taotlusankeedile lisatavate dokumentide nõudeid saate täpsemalt lugeda siit. Koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga koopia igal andmetega leheküljel.

 

E-posti teel

E-posti teel saate elamisloa pikendamist taotleda, kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat ning Teil on kehtiv elamisloakaart.

Allkirjastage kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid digitaalselt ühes konteineris. Digitaalne värvifoto (min. mõõtmed 650x800 pikslit ja 500kB) ja allkirjakujutis (kõrgus vähemalt 200 ja laius vähemalt 600 pikslit) peavad olema jpg formaadis.

Saatke allkirjastatud konteiner aadressile ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märkige: „Elamisloa pikendamise taotlus“.

Ankeedi salvestamise ja digitaalse allkirjastamise juhend.

 

Tööandja kohustused

Palgakriteerium:

 • Tööandja on kohustatud maksma välismaalasele tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palgaga.
 • EL sinise kaardi taotlejale on tööandja üldjuhul kohustatud maksma tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,5 korrutisega.
 • Tippspetsialistile on tööandja kohustatud maksma tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 2 korrutisega.
 • Töötamiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud tööjõupuudusega valdkonnas on tööandja kohustatud maksma välismaalasele tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palgaga.
 • Välismaalasele makstava tasu suurus peab vastama tähtajalise elamisloa taotluse menetlusse võtmise hetkel Statistikaameti poolt viimati avaldatud andmetele ning seda korrigeeritakse tähtajalise elamisloa pikendamisel või uue esmase tähtajalise elamisloa taotlemisel.

Taotluse menetlusse võtmise aeg Palgakriteeriumi määr
1,0 1,24 1,5 2
17.06.2011-16.06.2012 - 982 1188 -
17.06.2012- 16.06.2013 - 1040 1258 -
17.06.2013- 16.06.2014 - 1100 1330 1774
17.06.2014- 16.06.2015          - 1177 1424
1898
17.06.2015-15.03.2016 1005 1246 1508 2010
16.03.2016- 01.03.2017
1065 1321 1598 2130
02.03.2017-28.02.2018 1146 1421 1719 2292
01.03.2018-28.02.2019 1221 1514 1832 2442
01.03.2019-02.03.2020 1310 1624 1965 2620
03.03.2020-02.03.2021 1407 1745 2111 2814
03.03.2021-02.03.2022 1448 1796 2172 2896


Juhul, kui elamisluba töötamiseks antakse palgakriteeriumit täitmata, peab välismaalase töötasu võimaldama tema toimetulekut Eestis.

Teavitamiskohustus:

 • Tööandja on kohustatud teavitama Politsei- ja Piirivalveametit kirjalikult ühe nädala jooksul välismaalase tööleasumisest, tööle asumata jätmisest, töötamiseks antud tähtajalises elamisloas kindlaks määratud töötamise tingimuste muutmisest, töösuhte aluseks oleva lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest ja välismaalase töötamise tegelikust lõpetamisest. Teavitamiskohustust ei ole andmete osas, mis tööandja on registreerinud töötamise registris.
 • Teadus- ja arendusasutus on kohustatud viivitamata teatama PPA-le välismaalasega sõlmitud võõrustamislepingu lõpetamisest.