Välismaalase kohustused
03.03.2021

Välismaalase kohustused:

  • Välismaalane peab oma elukoha registreerima Eesti rahvastikuregistris elamisloa alusel 1 kuu jooksul Eestisse saabumisest või Eestis viibimisest arvates.
  • Välismaalane, kes elab elamisloa andmise ajal Eestis, on kohustatud elukoha registreerima ühe kuu jooksul elamisloa andmise otsusest teavitamise päevast arvates.


Välismaalane peab teavitama Politsei- ja Piirivalveametit:

  • perekonnaseisu muutumisest, kui perekonnaseisu muutumine on registreeritud välisriigis;
  • kriminaalkorras karistamisest, kui välismaalasele on määratud karistus välisriigi õiguskaitseorgani poolt;
  • kindlustuslepingu lõppemisest või lõpetamisest;
  • välisriigi relvajõududesse ajateenistusse minemisest, välisriigi relvajõududes tegevteenistusse või
  • lepingulisse teenistusse astumisest, reservi arvamisest või erru minemisest.