Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme alaline elamislõigus
24.01.2021

Kui olete Euroopa Liidu (EL) kodaniku perekonnaliige, kes on tähtajalise elamisõiguse alusel Eesti püsivalt elanud 5 aastat järjest, saate taotleda alalise elamisõiguse registreerimist. Erandina saate alalist elamisõigust registreerida enne 5 aasta täitumist.

Eestis alalise elamisõiguse alusel elava EL kodaniku perekonnaliikme alla 1-aastasel lapsel on õigus alalisele elamisõigusele.

Alalise elamisõiguse registreerimiseks pöörduge isiklikult teenindusse. Kui eelmisest isikut tõendavas dokumendi, elamisloa või elamisõiguse taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate alalise elamisõiguse registreerimist taotleda ka posti teel (alla 1-aastasele lapsele posti teel taotleda ei saa). Alla 15-aastase lapse eest esitab taotluse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja).

Registreerimiseks vajalikud dokumendid


Kui taotlete alalise elamisõiguse registreerimist alla 15-aastasele lapsele, esitage lisaks:

 • lapse sünnitunnistus (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse)
 • lapse isikut tõendav dokument, kui see on olemas
 • lapsevanema isikut tõendav dokument
 • kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja lapsevanema isikut tõendavas dokumendis erinev, esitage lapsevanema nime muutumist tõendav dokument (nt. abielutunnistus), kui nime on muudetud välisriigis
 • Kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja, esitage lisaks:
  • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument
  • esindusõigust tõendav dokument (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse)
  • volikiri (kui taotluse esitab eestkosteasutuse volitatud esindaja)


Alalise elamisõiguse registreerimise- või registreerimisest keeldumise otsus
Alalise elamisõiguse registreerimine või sellest keeldumine otsustatakse 1 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne tähtajalise elamisõiguse kehtivusaja lõppemist.

Elamisõiguse registreerimisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav )taotlusankeedil märgitud teeninduses 30 päeva jooksul.

Alla 15-aastase lapse dokument väljastatakse tema seaduslikule esindajale või esindaja poolt määratud volitatud isikule.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

 • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

 • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
 • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas