Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajaline elamisõigus
24.01.2021

Kui olete Euroopa Liidu (EL) kodaniku perekonnaliige, saate taotleda tähtajalist elamisõigust EL kodaniku juurde:

 • kes töötab või tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE);
 • kellel on enda ja oma perekonnaliikmete ülalpidamiseks piisavalt rahalisi vahendeid ja kellel on ravikindlustus (Eesti Haigekassa);
 • kes õpib Eestis ning kellel on enda ja oma perekonnaliikmete ülalpidamiseks piisavalt rahalisi vahendeid ja kellel on ravikindlustus (Eesti Haigekassa).


Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse või teenindusse. Alla 15-aastase lapse eest esitab taotluse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja).

Eestis tähtajalise elamisõiguse alusel elava EL kodaniku perekonnaliikme alla 1-aastasel lapsel on õigus tähtajalisele elamisõigusele.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis:


Kui taotlete tähtajalist elamisõigust alla 15-aastasele lapsele, esitage lisaks:

 • lapse sünnitunnistus (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse);
 • lapse isikut tõendav dokument, kui see on olemas;
 • lapsevanema isikut tõendav dokument;
 • kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja lapsevanema isikut tõendavas dokumendis erinev, esitage lapsevanema nime muutumist tõendav dokument (nt. abielutunnistus), kui nime on muudetud välisriigis mitte Eestis.
 • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja, esitage lisaks:
  • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  • esindusõigust tõendav dokument (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse);
  • volikiri (kui taotluse esitab eestkosteasutuse volitatud esindaja).


Elamisõiguse andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisõiguse andmine või sellest keeldumine otsustatakse 3 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest.

Elamisõiguse andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav) taotlusankeedil märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

ID-kaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.

Alla 15-aastase lapse dokument väljastatakse tema seaduslikule esindajale või esindaja poolt määratud volitatud isikule.

Tähtajalise elamisõiguse pikendamine
Esitage tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotlus vähemalt 1 kuu enne kehtiva elamisõiguse lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisõiguse taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate elamisõiguse pikendamist taotleda ka posti teel.

Tähtajalise elamisõiguse pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisõiguse kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses 30 päeva jooksul.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

 • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

 • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
 • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas