Seaduslik ja volitatud esindaja
17.10.2021

Seaduslik esindaja on:

 • alla 15-aastasel lapsel hooldusõiguslik lapsevanem;
 • alla 15-aastasel lapsel kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja, kui vanemad ei saa mõjuvatel põhjustel last esindada;
 • eestkostetaval (piiratud teovõimega isikul) kohtu poolt määratud eestkostja.


Seaduslik esindaja peab esitama oma isikut tõendava dokumendi (isikutunnistuse või passi) ja esindusõigust tõendava dokumendi (nt lapse sünnitunnistuse, kohtuotsuse)*.

* Nimetatud dokumenti ei pea esitama, kui selle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse

Volitatud esindaja
Volitatud esindaja kaudu saab esitada ainult taotlusi, mille korral pole sõrmejälgede võtmine nõutav. Taotlus tuleb allkirjastada taotleja poolt isiklikult. Volitatud esindajat võib kasutada ka menetluse kestel - näiteks päringute tegemisel või neile vastamisel.

Kirjalikus volikirjas peavad sisalduma järgmised andmed:

 • volitaja nimi ja isikukood;
 • volitatud isiku nimi ja isikukood;
 • täpne toimingu nimetus, mida volitatud isik on volitatud tegema;
 • volituse kehtivuse aeg;
 • volitaja allkiri.


Volitatud esindaja peab esitama taotlusdokumentidele lisaks oma isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi või passi) ja taotleja poolt omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud volikiri.

Valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse volitatud töötaja võib taotluse edastamiseks ja dokumendi kättesaamiseks pöörduda Politsei- ja Piirivalveametisse (PPA) järgmistel juhtudel:

 • kui taotleja ei ole püsivalt võimeline terviseseisundi tõttu isiklikult pöörduma PPA-sse ning dokumendi taotlemisel pole sõrmejälgede võtmine nõutav;
 • kui tegemist on alla 15-aastase lapsega, keda vanemad ei saa mõjuvatel põhjustel esindada ja lapse eestkostja ülesandeid täidab valla- või linnavalitsus.


Volitatud töötaja tuleb esitada:

 • kohaliku omavalitsuse või hoolekandeasutuse volikiri (piisab üldvolikirjast, kui on lisaks esitatud ka kohtumäärus konkreetse isiku eestkoste kohta);
 • volitatud isiku isikut tõendav dokument;
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument (nt arstitõend);
 • taotleja kirjalik nõusolek;
 • volitatu poolt koostatud taotleja isikusamasuse kontrollimise akt.


Kui tegemist on vanema hoolitsuseta jäänud lapsega ja ei ole jõutud eestkostet seada, siis tuleb esitada kohaliku omavalitsuse volikiri, kus on märgitud esindatava nimi ja teostatava toimingu liik.