Lõhkeaine lähteainega tehtud kahtlustäratavast tehingust, kaotsiminekust ja vargusest teavitamine
19.01.2022

Teavita politseid kahtlastest tehingutest, mis on seotud lõhkeaine lähteainetega, samuti anna teada nende vargusest või kaotsiminekust.

Kontaktid:

  • 112
  • spoc@politsei.ee


2. septembril 2014. aastal jõustus Euroopa Liidu määrus nr 98/2013, mis sätestab piirangud lõhkeainete lähteainete kättesaadavaks tegemisele.

Määruse eesmärgiks on tõkestada ja raskendada terrorismikuritegude toimepanemist piirates selliste ainete või nende segude (kemikaalide) kättesaadavust, mida on võimalik kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks.

Lõhkeainete lähteained, mille kättesaadavaks tegemine, sissetoomine, omamine ja kasutamine on piiratud, on järgmised:

  • vesinikperoksiid (>12 massiprotsenti)
  • nitrometaan (>30 massiprotsenti)
  • lämmastikhape (>3 massiprotsenti)
  • kaaliumkloraat (>40 massiprotsenti)
  • kaaliumperkloraat (>40 massiprotsenti)
  • naatriumkloraat (>40 massiprotsenti)
  • naatriumperkloraat  (>40 massiprotsenti)


Määrus kohustab liikmesriike määrama riikliku kontaktpunkti, kellele majandustegevuses osalejad peavad teatama lõhkeainete lähteainete suurtest kaotsiminekutest, vargustest ning nendega seotud  kahtlustäratavatest tehingutest.

Kahtlustäratavaks loetakse tehingut, mille puhul on põhjendatud alus kahtlustada, et ainet või segu kavatsetakse kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks (näiteks kui isik soovib osta ainet või segu ebaharilikus koguses, ebaharilikus kombinatsioonis või soovib kasutada maksmiseks suurt summat sularaha jne).
 
Majandustegevuses osalejal on õigus sellisest tehingust keelduda, kuid seejärel kohustus teatada tehingust või tehingukatsest riiklikule kontaktpunktile.

Eestis määrab kemikaaliseadus riiklikuks kontaktpunktiks politsei- ja piirivalveameti.

Rohkem infot leiab majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi kodulehelt.