Majandustegevuse luba
19.07.2019

Kes peavad tegevusluba taotlema?

 

Alates 1. juulist 2014 väljastab rahapesu andmebüroo Eestis teenuste osutamiseks tegevuslubasid järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks (RahaPTS § 70):

 • finantseerimisasutusena tegutsemine (taotluse esitamisel tuleb majandustegevuse registris märkida rippmenüüst tegevusala, mida finantsasutus plaanib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt osutama hakata)
 • usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine
 • virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkumine
 • virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkumine
 • pandimajateenuse osutamine
 • väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavate väärismetallide ja väärismetalltoodete, või vääriskivide kokkuost või hulgimüük


Tegevusloa kohustust RahaPTS alusel ei ole isikul, kellel on:

 • Finantsinspektsiooni tegevusluba
 • teisest seadusest tulenev kohustus taotleda Finantsinspektsiooni tegevusluba
 • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba, mille alusel on õigus tegutseda Eestis filiaali kaudu või piiriüleselt, ning sellisest tegevusest on teavitatud Finantsinspektsiooni või
 • kes pakub RahaPTS §70 lõikes 1 nimetatud teenuseid kontsernisiseselt.

 

Kuidas tegevusluba taotleda?


Tegevusloa taotluse saab esitada majandustegevuse registris, kuhu saab siseneda kas
läbi www.eesti.ee portaali (e-teenused – ettevõtjale – tegevusload ja majandustegevusteated – sisenemine majandustegevuse registrisse) või MTR-i leheküljelt https://mtr.mkm.ee.
 
Uue tegevusloa taotluse sisestamist saab alustada menüü „Minu taotlused“ valimisel avaneva taotluste nimekirja all nupul „Uus tegevusloa taotlus“ või „Minu load“ lubade nimekirja all nupul „Uus“ vajutamisel.
 
Majandustegevuse registrisse sisenemise juhendi leiab siit.

Milline on riigilõiv ja kuidas seda tasuda?


Riigilõiv tegevusloa taotlemise eest on 345 eurot. Riigilõivu tasumisel on saajaks  Rahandusministeerium ja riigilõivu on võimalik tasuda järgmisele arvelduskontodele:

 • EE932200221023778606 (Swedbank)
 • EE891010220034796011 (SEB)
 • EE701700017001577198 (Luminor)


Riigilõivu maksmisel palume kindlasti lisada viitenumbri 2900082498. Selgitusse kirjutage palun ettevõtte nimi ja „rahapesu andmebüroo tegevusloa taotlus“.
 
Riigilõivu tasumise kohta saab rohkem teavet siit.

Kes ja kui kiiresti teeb tegevusloa andmise otsuse?

Tegevusloa taotluse lahendab Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus rahapesu andmebüroo 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates (RahaPTS § 71).
 
Tegevusloa taotlemisega seotud küsimuste korral palume pöörduda RAB järelevalvetalituse poole e-kirja teel: rab.jarelevalve@politsei.ee või telefonidel 612 3859 või 612 3869.

Teatamiskohustus
Vastavalt majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõikele 6 peab ettevõtja esitama koos majandusaasta aruandega kinnituse selle kohta, et ta on täitnud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõigetes 1, 2 ja 5 sätestatud teatamiskohustused või et nimetatud teatamiskohustused puuduvad.

Majandusaasta aruande esitamine toimub elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis. Majandusaasta aruanne tuleb  esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu (reeglina 30. juunil).

Tulenevalt sellest kontrollige, kas majandustegevuse registris on tegevusloa andmed õiged. Kui tegevusloa andmed vajavad uuendamist või tuleb andmeid lisada, esitage majandustegevuse registris muutmise teade.

Tegevusloa muutmiseks tuleb vajutada nuppu „Muuda tegevusluba“, täita vajalikud väljad ning seejärel vajutada nuppu „Esita“.

Tegevusluba peab sisaldama järgmiseid andmeid ja dokumente:

 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress)
 • teenuse pakkumise koha aadress, sealhulgas veebilehe aadress
 • teenuse pakkumise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed kõigi teenuse pakkumise kohtade kohta
 • juriidilisest isikust ettevõtja tegeliku kasusaaja nimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), sünnikoht ja elukoha aadress
 • kui juriidilisest isikust ettevõtja ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis juriidilisest isikust ettevõtja omaniku nimi, registri- või isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), sünnikoht ja elukoha aadress;
 • juriidilisest isikust teenusepakkuja juhtorgani liikme ja prokuristi nimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht ning elukoha aadress, kui teenusepakkuja ei ole Eesti äriregistris registreeritud ettevõtja
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 14 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirjad ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-s 6 loetletud erikohustustega isikute puhul rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 12 lõike 6 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja nende täitmise kontrollimise kord
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 17 nimetatud kontaktisiku nimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress, ametikoht ja kontaktandmed
 • vastavalt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 12 lõikele 6 ettevõtja määratud rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise eest vastutava isiku nimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress, ametikoht ja kontaktandmed
 • kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või omanik on välisriigi kodanik või kui ettevõtja on välisriigi teenusepakkuja, siis tema päritoluriigi karistusregistri tõend või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument, mis tõendab karistuse puudumist riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui kolm kuud ning mis on notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ja legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille’iga), kui välislepingust ei tulene teisiti.


Kui ettevõte sellel tegevusalal enam ei tegutse, siis esitage läbi majandustegevuse registri majandustegevusest loobumise teade, selleks vajutage tegevusloal nuppu "Esita" täieliku loobumise teade.