Relva soetamine füüsilisele isikule
16.11.2018

ENG / RUS

Tähelepanu! Alates 01.02.2018 saab Pärnu mnt infolauas väljastamata jäänud relvaloa kätte Tammsaare teenindusest.

 

Relva saamiseks tuleb taotlejal pöörduda teenindusse, kus võetakse vastu:

 • relvaloa (s.h paralleelrelvaloa) või relva soetamisloataotlusi;
 • kollektsioneerimisloa taotlusi;
 • Euroopa tulirelvapassi taotlusi;
 • lubade muutmise, vahetamise - või pikendamisetaotlusi;
 • relva ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise, laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise, lammutamise, hävitamise või võõrandamise (komisjoni müügi korras) taotlusi;
 • isikuid relva võõrandamise sooviga soetamisluba omavale isikule politseiasutuses teenindaja juuresolekul (v.a  Põhja prefektuuri Tammsaare teenindus);
 • isikuid soetatud relva registreerimiseks (v.a  Põhja prefektuuri Tammsaare teenindus);
 • relvi või laskemoona hoiule või hävitamisele andmiseks (v.a  Põhja prefektuuri Tammsaare teenindus).


Tingimused

Relva võib soetada Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võib soetada alates 18-aasta vanuselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aasta vanuselt.


Füüsilisele isikule on lubatud relva soetada, omada ja vallata jahipidamiseks, enese ja vara kaitseks, spordiga tegelemiseks, kutsealal tegutsemiseks ja kollektsioneerimiseks.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • pass või ID-kaart
 • elamisluba (välismaalane)
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõend (mitte vanem kui 3 kuud)
 • 2 fotot mõõtmetega 30x40 mm (fotod peavad olema paberkandjal)
 • jahitunnistus (kui relva soovitakse osta jahipidamiseks)
 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument (juhul kui relva soovitakse osta spordialaga tegelemiseks)


Enne loa taotlemist tuleb tasuda riigilõiv. Eksami riigilõivu tasumisest teavitab taotlejat lubadeametnik eksami aja ja koha kokkuleppimisel.

Riigilõivu tasumisest on vabastatud laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon, mis on Eestis registreeritud ja mille põhiülesanne on laskespordi edendamine ning nimelise tulirelvaga autasustatud isik, relvaloa väljastamise eest (vt täpsemalt riigilõivuseaduse § 41).

 

Riigilõivu määrad:

 • Relvasoetamisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa ja kollektsioneerimisloa väljastamise eest - 30 EUR
 • Relva lammutamise, relva laskekõlbmatuks muutmise ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa väljastamise eest - 15 EUR
 • Relvasoetamisloa ja kollektsioneerimisloa pikendamise ning kollektsioneerimisloale täiendavate andmete kandmise eest - 15 EUR
 • Relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa vahetamise eest - 15 EUR
 • Relvaloa eksami (teoreetilise ning käsitsemise ja laskeoskuse eksami) vastuvõtmise eest - 30 EUR
 • Kehtiva relvaloa omajalt teist liiki relva laskekatse (relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami) vastuvõtmise eest - 15 EUR
 • Euroopa tulirelvapassi väljastamise eest - 15 EUR
 • Eriloa väljastamise eest tulirelva või gaasirelva Eestisse sisseveoks või Eestist väljaveoks - 30 EUR iga relva kohta
 • Tulirelvade Euroopa Liidus edasitoimetamise eelloa ja loa väljastamise eest - 30 EUR iga tulirelva kohta
 • Tulirelvade kaubana vabasse ringlusesse lubamise eelloa väljastamise eest - 30 EUR iga tulirelva kohta
 • Tegevusloa taotlemine relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel - 260 EUR


Täiendava relva soetamisel on vaja taotleda relvasoetamisluba (riigilõiv 30 EUR) ning pärast relva soetamist on soetatud relvale tarvis taotleda relvaluba (riigilõiv 30 EUR).

Täpsemat infot riigilõivude tasumise kohta leiab siit.

Politseiametnik, abipolitseinik, vanglaametnik, tegevväelane ja Kaitseliidu tegevliige ei pea esitama tervisetõendit ega sooritama eksamit, kui:

 • politseiametnik või abipolitseinik annab taotluse esitamisel kinnituse, et ta on teenistusrelva kandmise õigusega ning vastab jätkuvalt esitatavatele tervisenõuetele;
 • vanglaametnik ja tegevväelane lisab taotlusele ametiasutuse kinnituse, selle kohta, et taotlejal on teenistus- või sõjaväerelva kandmise õigus ning taotleja vastab jätkuvalt vangla- või tegevteenistusse asumisel esitatavatele tervisenõuetele;
 • kaitseliidu tegevliige esitab Kaitseliidu relva kandmise loa ja koopia tervisetõendist, mis oli Kaitseliidu relvakandmise loa saamisel esitatud.

 

 • Isikule väljastatakse relvaluba kehtivusajaga kuni isikule väljastatud tervisetõendi või muu tervisenõuetele vastavust kinnitava dokumendi kehtivusaja lõpuni.

 

Relvaloa vahetamisel ei pea relva teenindusse ettenäitamiseks kaasa võtma. Relva olemasolu kontrollitakse relvaomanikuga kokkuleppelisel ajal relvahoiukohas.

Taotletud luba väljastatakse teeninduses.

NB! Enne relva soetamiseks teenindusse pöördumist, soovitame tutvuda relvaseaduses sätestatud relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistavate asjaoludega.