Relva laskekõlbmatuks tunnistamine
17.12.2018

Laskekõlbmatu relv - relv, millel puudub lasu sooritamise võime. Laskekõlbmatuks muutunud või mitte seadusele vastavalt deaktiveeritud relvi tuleb käidelda nagu laskekõlblikke relvi.
 
Laskekõlbmatuks muutmine (deaktiveerimine) - toimub tulirelva olulise osa mehaanilise töötlemise teel, mille tulemusena relv kaotab lasu sooritamise võime.

Relvi on õigus muuta laskekõlbmatuks ja kontrollida selle laskekõlbmatuse nõuetele vastavust relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omaval isikul

Relvaseadust ei kohaldata relvale, mille vastavus laskekõlbmatusnõuetele on tuvastatud ja mille kohta on väljastatud Politsei- ja Piirivalve ameti poolt laskekõlbmatust kinnitav tõend.

Relva laskekõlbmatuks tunnistamine

 • Relva tunnistab laskekõlbmatuks pärast relva laskekõlbmatuks muutmist või laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamist Politsei- ja Piirivalveamet.
 • Relva laskekõlbmatuks tunnistamisel väljastatakse laskekõlbmatust kinnitav tõend, vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2403, 15. detsember 2015 lisa 3 alusel.


Pärijal on alates pärandi vastuvõtmise päevast ning omanikul on alates jagatud varale omandiõiguse tekkimise päevast või  leitud varale omandiõiguse tekkimisest kolme kuu jooksul õigus esitada taotlus omandatud relva laskekõlbmatuks muutmiseks või laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks.
 
Teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relv peab vastama Eestis kehtestatud laskekõlbmatusnõuetele. Selleks peab esitama taotluse relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks. Kui relv on laskekõlbmatuks muudetud peale 08.04.2016 Euroopa Liitu kuuluvas riigis ning relvale on väljastatud laskekõlbmatuks muutmise tõend, ei ole vaja nõuete vastavust kontrollida.
 
 
Relva laskekõlbmatuks muutmine

 • Relvaomanik või -valdaja esitab Politsei- ja Piirivalveametile taotluse laskekõlbmatuks muutmise loa saamiseks. Taotluse vormi leiad siit.
 • Politsei- ja Piirivalveamet vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul, arvates riigilõivu tasumisest ja kõigi nõutavate dokumentide esitamise päevast. Loa andmisest keeldumine tehakse taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul pärast sellise otsuse vastuvõtmist.
 • Luba on kehtiv üks kuu. Kui luba ei olnud võimalik kasutada ühe kuu jooksul, pikendab Politsei- ja Piirivalveamet loa kehtivustähtaega ühe kuu võrra, kui pikendamise taotlus on põhjendatud ja esitatud enne loa kehtivustähtaja möödumist (loa pikendamise eest ei pea tasuma riigilõivu).
 • Relvaomanik esitab loa ja annab relva laskekõlbmatuks muutmiseks relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omavale isikule. Kui relv on politseis hoiul ja isikul ei ole õigust relva käidelda, siis ta lepib kokku tegevusluba omava isikuga relva transpordi või tuleb koos sama liiki relvaluba omava isikuga relvale järgi, et viia relv tegevusluba omava isiku juurde.
 • Tegevusluba omav isik teeb vastavad toimingud,  et muuta relv püsivalt laskekõlbmatuks ning väljastab isikule relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse.
 • Isik ise või tegevusluba omav isik (vastavalt kokkuleppele) viib relva koos laskekõlbmatust tõendava tunnistusega PPA teenindusse (v.a Tammsaare teenindusse). Relva omaniku- või valdajaga võetakse ühendust ning väljastatakse laskekõlbmatuks muutmise tõend.
 • Laskekõlbmatuks muutmise tõendit tuleb säilitada koos laskekõlbmatuks muudetud relvaga.

 
 
Laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamine

 • Isik, kes soovib teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva Eestisse tuua, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit e-maili teel ppa@politsei.ee või postiaadressile Pärnu mnt. 139 Tallinn 15060 sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enne relva Eestisse toomist (enne riigipiiri ületamist) ja enne tollideklaratsiooni esitamist, kui tegemist on väljastpoolt Euroopa riiki saabuva relvaga. Teavituses peavad olema toodud laskekõlbmatuks muudetud relva kohta järgmised andmed:
  • omaniku või valdaja andmed, sealhulgas füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber, juriidilise isiku puhul nimi, registrikood või registreerimisnumber, aadress ja telefoninumber;
  • relva liik ja markeering;
  • teises riigis laskekõlbmatu relva kohta välja antud tõendi koopia selle olemasolul;
  • transpordi viis ja eeldatav Eestisse toomise aeg (viisi ja aja muutumisest on isik kohustatud viivitamata teavitama PPA-d).
 • Isik esitab Politsei- ja Piirivalveametile taotluse teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks 30 päeva jooksul relva Eestisse toomisest arvates. Taotluse saab esitada teeninduses või digitaalselt allkirjastatult e-maili teel ppa@politsei.ee. Taotluse vormi leiad siit. Taotluses esitab isik PPA-le järgmised andmed ja dokumendid:
  • omaniku või valdaja andmed, sealhulgas füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber, juriidilise isiku puhul nimi, registrikood või registreerimisnumber, aadress ja telefoninumber;
  • relva liik ja markeering;
  • teises riigis laskekõlbmatu relva kohta välja antud tõendi koopia selle olemasolul.
 • Politsei- ja Piirivalveamet vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul, arvates riigilõivu tasumisest ja kõigi nõutavate dokumentide esitamise päevast. Loa andmisest keeldumine tehakse taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul pärast sellise otsuse vastuvõtmist.
 • Luba on kehtiv üks kuu. Kui luba ei olnud võimalik kasutada ühe kuu jooksul, pikendab PPA loa kehtivustähtaega ühe kuu võrra, kui pikendamise taotlus on põhjendatud ja esitatud enne loa kehtivustähtaja möödumist (loa pikendamise eest ei pea tasuma riigilõivu).
 • Relvaomanik esitab loa ja annab relva  laskekõlbmatusnõuetele vastavuse kontrollimiseks relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omavale isikule.
 • Kui relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik tuvastab, et teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relv vastab osaliselt laskekõlbmatusnõuetele, võib relva omanik lasta relva laskekõlbmatusnõuetele vastavaks teha relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omavale isiku poolt (ei pea taotlema uut luba, kui seda tehakse sama tegevusluba omava isiku juures).
 • Isik ise või tegevusluba omav isik (vastavalt kokkuleppele) viib relva koos laskekõlbmatust tõendava tunnistusega PPA teenindusse (v.a Tammsaare teenindusse). Relva omaniku- või valdajaga võetakse ühendust ning väljastatakse laskekõlbmatuks muutmise tõend.
 • Laskekõlbmatuks muutmise tõendit tuleb säilitada koos laskekõlbmatuks muudetud relvaga.

 

 

Kui relva või selle olulist osa ei ole võimalik laskekõlbmatusnõuetele vastavaks teha või relva omanik või valdaja ei soovi seda, siis relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik annab relva või selle olulise osa politseile hoiule ja omanikul on kaks valikut:

 • taotleb relva soetamis- ja relvaluba ja võtab relva või selle olulise osa arvele;
 • taotleb luba relva võõrandamiseks või hävitamiseks.