Relva soetamine juriidilisele isikule
17.12.2018

Juriidiline isik võib soetada, omada või vallata relvi sisevalveks, vastava spordiala või jahindusega tegelemiseks, õppetööks relvadega seonduvates õppeainetes, kollektsioneerimiseks, turvateenuse osutamiseks ja tegevusloaga lubatud relvade müügiks, valmistamiseks, hoidmiseks, ümbertegemiseks või parandamiseks.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • kirjalik avaldus, põhjendades selles relvade vajalikkust ja näidates soetada soovitavate relvade otstarbe, margi või liigi ja koguse
 • ärakiri juriidilise isiku otsusest juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema asendaja määramise kohta
 • õiend, milles on vastutava isiku ja tema asendaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, ametikoht ja telefoninumber, andmed eksami sooritamise kohta
 • juriidilise isiku põhikiri (-määrus)
 • töötajate nimekiri, kes relva kandma hakkavad (vastab käesolevas seaduses § 51 lõige 1 kehtestatud nõuetele), milles on näidatud nende ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht;
 • valvatavate objektide nimekiri, milles on näidatud nende aadressid, kontaktisikud ja telefoninumbrid, kui relva taotletakse turvateenuse osutamiseks või sisevalveks
 • relvade hoiukoht ja tingimuste kirjeldus
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument


Riigilõivu määrad:

 • Juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku või tema asendaja kandidaadi eksami vastuvõtmise eest - 30 EUR
 • Juriidilise isiku relvasoetamisloa, relvaloa, relvakandmisloa ja kollektsioneerimisloa väljastamise eest - 30 EUR
 • Juriidilise isiku relvasoetamisloa ja kollektsioneerimisloa pikendamise ning kollektsioneerimisloale täiendavate andmete kandmise eest - 15 EUR
 • Juriidilise isiku relva lammutamise, relva laskekõlbmatuks muutmise ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa väljastamise eest - 15 EUR
 • Tegevusloa taotlemine relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel - 260 EUR


Relva ostuks vajaliku soetamisloa saamiseks peab juriidiline isik pöörduma teenindusse.