Relva võõrandamise loa taotlemine
17.12.2018

Relva ja laskemoona võõrandamise all mõistetakse käesolevas seaduses nende omandiõiguse üleandmist teisele füüsilisele või juriidilisele isikule või riigile või kohalikule omavalitsusele.

Relvaomanik või -valdaja võib relva võõrandada:

1. isikule, kellel on vastava relva soetamisluba;
2. komisjonimüügi korras relvade müügi tegevusluba omava isiku vahendusel;
3. relvade müügi, valmistamise, ümbertegemise või parandamise tegevusluba omavale isikule.

Relva võõrandamiseloa annab relvaomaniku või -valdaja taotlusel Politsei- ja Piirivalveamet.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid, mis tuleb esitada teenindusse

- avaldus, kus märgitakse järgmised andmed:

1) omaniku või valdaja andmed - füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht, juriidilise isiku
2) nimi, registrikood või registreerimisnumber, aadress ja kontakttelefoni number;
3) relva liik, mark, kaliiber ja markeering;
4) relvaloa number, väljastamise ja kehtivuse aeg;
5) milleks taotlus esitatakse (võõrandamine, ümbertegemine, laskekõlbmatuks muutmine, lammutamine);
6) loa realiseerimise viis (kellele ja mil viisil relv võõrandatakse, millises ulatuses relv ümber tehakse, kes relva ümber teeb, laskekõlbmatuks muudab või lammutab).

- Relvaluba, selle puudumisel aga relva omamise seaduslikkust tõendav dokument. Nimetatud dokumendid tagastatakse pärast kontrollimist loa taotlejale.

NB! Luba ei anta isikule, kes kasutab relva paralleelrelvaloa alusel.

Relva võõrandamisel soetamisluba omavale isikule Politsei- ja Piirivalveameti pädeva ametniku juuresolekul politseiasutuses või relva asukohas, võõrandamisluba taotleda ei ole vaja.

Relva võõrandamist soetamisluba omavale isikule politseiasutuses teenindaja juuresolekul ja soetatud relva registreerimist ei saa teha Põhja prefektuuri Tammsaare teeninduses.