Relvade sisse- ja väljaveo loa taotlemine
17.12.2018

Relvaseaduses mõistetakse relva ja laskemoona Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse toimetamise all sissevedu ja Eestist Euroopa Ühenduse välisesse riiki toimetamise all väljavedu.

Relva ja laskemoona sissevedu ja väljavedu toimub relvaseadusega, tolliseadusega, strateegilise kauba seadusega ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadusega ning nende alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras.

Relva ja laskemoona sissevedu ja väljavedu võib käesoleva seaduse kohaselt toimuda üksnes ühekordse eriloa alusel. Eriloa väljastab seda taotlevale isikule Politsei- ja Piirivalveamet.

Relva ja laskemoona sissevedu võib teostada eriloa alusel isik, kellel on tegevusluba relvade, tulirelva oluliste osade, tulirelva lisaseadiste või laskemoona valmistamise ja müügi või relvade ümbertegemise ja parandamise teenusena tegevusalal.

Füüsiline või juriidiline isik võib teostada relva või laskemoona oma tarbeks Eestisse sissevedu, kui tal on vastava relva soetamisluba ja nimetatud eriluba.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid esitatakse reeglina e-kirjaga ning digitaalselt allkirjastatult prefektuuri lubadeametnikule või politsei üldmeiliaadressile ppa@politsei.ee.

- avaldus, milles märgitakse järgmised andmed:

    1) eriloa taotlemise põhjus;
    2) kauba sisseveol oma tarbeks andmed relvasoetamis- või relvaloa kohta (number ja kehtivusaeg);
    3) kauba sisseveol vabasse ringlusse lubamiseks andmed tegevusloa kohta (number ja kehtivusaeg);
    4) kauba kogus;
    5) kauba kirjeldus (relvade ja laskemoona korral ka liik, mark, kaliiber), registreeritud relva veol relva
        number ning relva omaniku nimi; relva väljaveol relva number;
    6) riik, kust (kuhu) kaup veetakse;
    7) andmed tarnija või kauba saaja kohta;
    8) andmed veo eest vastutava isiku kohta;
    9) eriloa soovitav kehtivusaeg.

- sisseveo loa koopia (kauba väljaveo korral), mis on välja antud kauba lõppkasutajamaa pädevas asutuses.