Relvaloa vahetamise taotlemine
17.12.2018

Relvaloa vahetamiseks tuleb taotlejal pöörduda teenindusse.

Relvaluba vahetatakse selle omaniku avalduse põhjal ja relvakandmisluba vahetatakse juriidilise isiku avalduse põhjal loa kehtivuse lõppemise, kõlbmatuks muutumise, relva või loa omaja andmete muutumise või loa või relva kaotsimineku või hävimise korral, samuti relvahoiukoha või relvahoidla asukoha muutumise korral.

NB! Relvaloa aegumise kohta on võimalik tellida teavitus. Juhise leiad siit.

Teenindusse tuleb pöörduda:

  • relvaloa või relvakandmisloa kehtivuse lõppemise korral - vähemalt 1 kuu enne kehtivuse lõppemist;
  • relvaloa või relvakandmisloa kõlbmatuks muutumise korral - vahetult pärast loa kõlbmatuks muutumist;
  • relva, relvaloa või relvakandmisloa omaniku andmete või relvahoidla asukoha muutumise korral - 7 tööpäeva jooksul andmete või asukoha muutumisest arvates;
  • relvaloa, relvakandmisloa või relva kaotsimineku või hävimise korral - 7 tööpäeva jooksul relvaseaduse § 43 lõikes 5 sätestatud otsuse kättesaamisest arvates;
  • paralleelrelvaloa või relvakandmisloa vahetamise korral relvaloa vastu - 3 kuu jooksul loa kehtivuse lõppemise päevast arvates.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • avaldus (kirjutatakse koha peal);
  • arstitõend;
  • foto mõõtmetega 30x40 mm;
  • relvaluba või relvakandmisluba.

Enne loa vahetamise taotlemist tuleb tasuda riigilõiv.

NB! Kui relvaluba vahetatakse seoses selle kehtivuse lõppemisega, siis on teenindusse vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument, tervisetõend, jahitunnistus ja spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument.

Paralleelrelvaloa omanik peab teenindusse kaasa võtma relvaomaniku kirjaliku nõusoleku paralleelrelvaloa vahetamiseks ning relva jätkuvaks paralleelseks kasutamiseks.