Turvateenuse osutamise tegevusloa taotlemine
16.11.2018

Turvateenuse osutamise tegevusluba (edaspidi tegevusluba) on turvaseaduse, majandustegevuse üldosa seaduse ja teiste õigusaktide alusel antud õigus kehtestatud korras ning tingimustel osutada loas märgitud turvateenust.

Turvateenused on loetletud turvaseaduse § 4, mille järgi tegevusluba vajavad turvateenused on:

  • turvakonsultatsioon;
  • vallas- või kinnisvara valve ja kaitse;
  • isikukaitse;
  • korra tagamine üritusel või valveobjektil;
  • juhtimiskeskuse pidamine.


Alates 01.07.2014 ei ole tegevusluba nõutav turvaseaduse § 4 lg 1 p 6 märgitud teenuse (valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine) osutamiseks.

Tegevusloa taotlemine avaldus koostatakse vabas sõnastuses ja peab sisaldama järgmisi andmeid.

Tegevusloa andmiseks esitab taotleja asjakohase avalduse kas paberkandjal või  elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna oma juriidilise asukoha järgsele prefektuurile või majandustegevuse registri kaudu Politsei- ja Piirivalveametile.

Põhja prefektuur - pohja@politsei.ee
Lõuna prefektuur - louna@politsei.ee
Ida prefektuur - ida@politsei.ee
Lääne prefektuur - laane@politsei.ee

Politsei kontrollib, kas tegevusloa taotleja, tegevusloa taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid on turvaseadusega kooskõlas, vajadusel nõuab lisadokumente taotlejalt või muult haldusorganilt või isikult ning selgitab välja asjaolud, mis on olulised tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsustamiseks.

Politsei juhib loa taotleja tähelepanu ka asjaolule, et turvateenuseid osutavad asutused töötlevad erinevaid delikaatseid isikuandmeid (nt andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta, tunnistajate ütlused jms) kohta. Tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse §-st 27 on andmetöötlejad, kes puutuvad kokku delikaatsete isikuandmetega, kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise või muudatused delikaatsete isikuandmete töötlemisel Andmekaitse Inspektsioonis, kui nad ei ole määranud kindlaks sama seaduse § 30 alusel isikuandmete kaitse eest vastutavat isikut.

Rohkem infot leiab Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.

Riigilõiv
Riigilõivuseadusega on sätestatud riigilõiv tegevusloa menetlemisel 260€, mis tuleb kanda Rahandusministeeriumi kontole (EE932200221023778606 Swedbank, EE891010220034796011 SEB, EE701700017001577198 Luminor Bank), viitenumber 2900082472 ning maksekorralduse selgituste lahtrisse tuleb märkida Politsei- ja Piirivalveamet ning ettevõtte nimetus, kelle tegevusloa eest riigilõiv on tasutud.

Tegevusloa andmist arutab nõuandva pädevusega prefekti käskkirjaga moodustatud ekspertkomisjon. Tegevusloa taotluse rahuldamise või sellest keeldumise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet ühe kuu jooksul alates avalduse saamisest.

Taotluse lahendamise tähtaeg hakkab kulgema arvates kõigi nõutavate andmete esitamisest. Kui ettevõtja jätab tegevusloa taotluses esitamisele kuuluvad andmed esitamata, teavitab majandushaldusasutus sellest ettevõtjat hiljemalt nimetatud puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval, märkides ära esitamata jäetud andmed ja määrates mõistliku tähtaja nende esitamiseks ning selgitades, et nõutud andmete esitamata jätmise korral võib majandushaldusasutus jätta taotluse läbi vaatamata. Kui ettevõtja ei esita nõutud andmeid tähtaegselt, võib majandushaldusasutus jätta tegevusloa taotluse lahendamata.