Viibimisaja pikendamine ja viisa taotlemine
26.04.2019

Viibimisaega üldjuhul ei pikendata.

vViisaga Eestis viibiva isiku viibimisaega võidakse pikendada kuni 90 päeva. Taotlus viibimisaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt 3 tööpäeva enne lubatud viibimisaja lõppu kas isiklikult või volitatud esindaja kaudu.

Viibimisaega võidakse pikendada viisalihtsustuslepingute sätete alusel erakorralistel asjaoludel Vene Föderatsiooni, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ning Gruusia kodanikele, kui neil ei ole võimalik viisale märgitud tähtajaks või viisavaba viibimisaja lõppemise tähtajaks Eesti territooriumilt lahkuda.

Lühiajalise (C-liiki) viisaga lubatud viibimisaega pikendatakse, kui liikmesriigi pädev asutus leiab, et viisaomanik tõendab vääramatu jõu, humaansete põhjuste või tõsiste isiklike põhjuste olemasolu, mis takistavad tema lahkumist liikmesriikide territooriumilt viisaga lubatud viibimisaja lõppemise tähtajaks.

Pikaajalise (D-liiki) viisaga ja viisavabalt Eestis lubatud viibimisaega võidakse pikendada kuni 90 päeva, kui on ilmnenud asjaolu, mis ei olnud enne viisa alusel Eestisse saabumist välismaalasele teada, või uus asjaolu, mis tekkis pärast viisa andmist ja välismaalase Eestisse saabumist (vääramatu jõud, humaansed, tõsised kutsealased või isiklikud põhjused).

Viibimisaja pikendamise taotluse esitamisel tuleb taotlejal anda sõrmjäljed, kui taotlejalt ei ole varem sõrmejälgi võetud ning viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud rohkem kui 59 kuud.

Viibimisaja pikendamise taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult teenindusse, mis asuvad Tallinnas (P.Pinna 4 ja A.H. Tammsaare tee 47), Tartus (Riia mnt 132), Jõhvis (Rahu 38), Narvas (Vahtra 3) ja Pärnus (Aida 5).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlusankeet. Taotlusankeedi täitmise juhis
 • taotlusankeedi lisa (arvuti ekraanil täidetav, välja prinditav ning käsitsi täidetav)
 • taotleja kehtiv reisidokument
 • üks digitaalne värvifoto
 • viibimisaja pikendamise põhjust tõendav dokument (nt pädeva meditsiiniasutuse tõend)
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument (v.a kui viibimisaja pikendamist taotletakse vääramatu jõu korral või humaansetel põhjustel ja Eesti on sõlminud nende riikidega viisalihtsustuslepingu)
 • taotlusankeedi allkirjastanud isiku isikut tõendav dokument, kui välismaalane ei allkirjastanud taotlusankeeti isiklikult
 • taotlust esitava isiku isikut tõendav dokument, kui välismaalane ei esita taotlust isiklikult; 
 • Eestis kehtiv tervisekindlustuspoliis minimaalse kindlustusvastutusega 30 000 eurot kogu taotletava Eestis viibimise aja kohta


Viisaeeskirjaga saate tutvuda siin.

Sõrmejälgede võtmise korraga saate tutvuda siin.

Pikaajalise viisa taotlemine

Välismaalane võib Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses taotleda pikaajalist (D-liik) viisat.

Pikaajalist viisat saab taotleda välismaalane, kes viibib Eestis järgneval alusel:

 • Eesti pädeva asutuse antud viisa
 • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa, juhul kui viisa tingimused ei välista Eestis viibimise õigust
 • välislepingust vahetult tulenev õigus Eestis viibida
 • Vabariigi Valitsuse otsusest viisanõudest loobumise kohta tulenev õigus Eestis viibida
 • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud elamisluba
 • Välisministeeriumi antud diplomaadi- või teenistuskaart välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse ning rahvusvahelise organisatsiooni esinduse Eestisse akrediteeritud personalile, nende perekonnaliikmetele ja erapersonalile
 • tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida
 • Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/66/EL kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral (ELT L 157, 27.05.2014, lk 1–22) alusel antud ettevõtjasiseselt üle viidud töötaja elamisluba (edaspidi ettevõtjasiseselt üle viidud töötaja elamisluba)


Taotlus tuleb esitada Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt 10 tööpäeva enne viibimisaja lõppemist.

Pikaajalise viisa võib anda välismaalasele ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks, kehtivusajaga kuni 12 kuud ja kuni 365-päevase viibimisajaga kaheteistkümne järjestikuse kuu jooksul.

Pikaajalise viisa taotluse esitamisel tuleb taotlejal anda sõrmjäljed, kui taotlejalt ei ole varem sõrmejälgi võetud ning viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud rohkem kui 59 kuud.

Pikaajalise viisa taotlemiseks peab välismaalane isiklikult või tema esindaja pöörduma PPA teenindusse (Tallinnas – A. H. Tammsaare tee 47, P. Pinna 4, Pärnus – Aida 5, Tartus – Riia mnt 132, Jõhvis – Rahu 38, Narvas – Vahtra 3).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Täidetud ja allkirjastatud pikaajalise viisa taotlusankeet
 • üks digitaalne värvifoto
 • taotleja kehtiv reisidokument
 • kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti
 • viibimise eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid
 • Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid
 • Eestis viibimise ajal majutust ja viibimiskulude kandmist tõendavad dokumendid
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument (v.a Ukraina ja Valgevene kodanikud)


Sõrmejälgede võtmise korraga saate tutvuda siin.

Esitatud taotlus vaadatakse Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.