Muudatused seoses piiravate meetmetega Liibüa suhtes
19.08.2019
Pidades silmas Liibüas valitseva olukorra jätkuvat ebastabiilsust, otsustas EL Nõukogu 1. augustil teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu otsustas jätta välja otsuse lisadest kolme isiku kanded. Ülejäänud otsuse lisades olevate isikute suhtes tuleb jätkuvalt kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Tegemist on isikutega, kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1299, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 ning rakendusmääruse (EL) 2019/1292, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõiget 2. Muudatused jõustusid 3. augustil.

 

 
Tagasi